Referater

Referat fra generalforsamling for Bjørnemosen
Havekoloni 2023
Fremmødte haver
Have 25, 40, 7, 9, 2, 35, 19, 43, 3, 33, 8, 37, 34, 30, 1, 5.
16 haver ialt
Diregent
Helga fra kolonihaveforbundet
Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling
Ifølge vedtægterne var indbydelsen ikke indsendt rettidigt. De fremmødte ønskede af
fortsætte generalforsamlingen alligevel. Derved godkendt.
Valg af referent
Mathias, have nr 1
Stemmetællere
Gitte, Heidi
Bemærkninger til sidste års referat
Spørgsmål vedr. status på vurderingsmænd. De vil blive indkaldt til kursus hurtigst muligt.
Spørgsmål vedr. helårsbeboelse i haven. Det var ikke på referatet fra 2022, hvilket er en
fejl. Bestyrelsen beklager fejlen. Helga oplyste i den forbindelse, at helårsbeboelse i
kolonihaver er ulovligt, men at det dels var meget udbredt i Odense Kommune, at
personer boede helårligt i deres kolonihavehuse, samt at det var utrolig svært at bevise.
Dette skal sammenholdes med, at Odense Kommune ikke gør noget ved det, idet de
sager de havde rejst havde de tabt i retten. Der er på nuværende tidspunkt ikke det
fornødne lovgrundlag til at gribe ind overfor dette, hvorfor man arbejder på højere niveau
på en lovændring, men det har lange udsigter.
Formandens beretning
Flaghejsning bliver d. 6. maj
Der havde været lidt problemer med at lukke for vandet i efteråret, men det blev løst.
Der ses frem mod en arbejdsdag, hvor hegnet til haveaffald kan laves.
Regnskab 2022
Godkendt, og vedlagt som bilag til slut i referatet.
Hegn til haveaffaldsplads
Der budgeteres med ca. 4.000 kr til træmaterialer og 4.700 kr. til levering af beton.
Budget 2023
Udgift til hegn til haveaffaldspladsen afrundes til 10.000 kr. Pålægges rubrikken kaldet
hæk+nyanskaffelser. Med udsigt til uforudsete udgifter til fx nye vandrør og en fælles
samletank vil havelejen ikke blive sænket, trods det flotte overskud fra 2022. Helga
oplyser også at kolonihaveforbundet vil hæve lejeprisen. Helga påpeger også, at alle
haveejere er forpligtiget til at tegne en brandforsikring.
Valg
Fomandsposten er til valg, da Niels Jørgen ikke modtager genvalg. Vi takker for tiden som
formand, Niels Jørgen.
Valg af ny formand: Mathias Dalgas, have nr 1.
Valg af to bestyrelsesmedlemmer for 2 år: Sine Christensen, have nr. 25 og Kurt Hansen,
have nr. 33
RETTELSE: Der var kun behov for valg af ét bestyrelsesmedlem, så Kurt Hansen blev
ringet op efterfølgende, og er indforstået med at trække sig fra bestyrelsen.
Valg af ét bestyrelsesmedlem for ét år: Dorte Munk Persson, hus nr. 9
Valg 2 suppleanter for 1 år: Johnny Jørgensen, have nr. 40, Heidi Holm Jørgensen, have
nr. 3
Valg af 1 revisor for 2 år: Hanne S. Kristensen, have nr. 16
Valg af 1 revisor suppleant: Mogens Rasmussen, have nr. 37.
Valg af vurderingsformand: Bjørn Ludvig, have nr. 2
Valg af 3 vurderingsmænd: Hanne, have 16, Gitte, have 43, Sine, have 25
Helga gør i den forbindelse opmærksom på, at vurderingsudvalget selv
administrerer indtægterne fra vurderingerne.
Valg til festudvalg: Kurt, Mogens, Niels Jørgen.
Eventuelt
Der blev forslået en intern deling af telefon/mail-lister for medlemmer. I forhold til GDPR,
kan dette dog give nogle lovmæssige problemer, så hvis man vil dele mail og
telefonnumre skal det gøres uden bestyrelsens involvering.
I forhold til intern kommunikation blev vores facebook-gruppe også nævnt som en måde
at få kontakt til hinanden.
Underskrift, dirigent _______________________________________________
Underskrift, referent _______________________________________________